Algemene en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1. Algemene en leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene en leveringsvoorwaarden.

1.2. Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt, om zaken te bestellen.

1.3. Klant: de wederpartij van Zonpa met wie Zonpa een overeenkomst aangaat.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene en leveringsvoorwaarden integraal

onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.

1.5. Partijen: Zonpa en klant gezamenlijk.

1.6. Zonpa: de partij welke zich bedient van de algemene en leveringsvoorwaarden, tevens

wederpartij van klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten,
eventuele (e- mail) nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of
(rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden
tot een overeenkomst.


2.2. Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of
bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. De aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door
klant kan worden aanvaard.


3.2. Zonpa garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is.
Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de
overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Zonpa hiertoe besluit zal zij dit onverwijld
 aan klant laten weten.


3.3. Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de
zonnepanelen te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet
toelaat, dan heeft Zonpa de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
3.4. Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van
voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt
Zonpa er zorg voor dat, als er vooruitbetaald is door de klant, de betaalde bedragen, inclusief
eventuele initiële (verzend-)kosten, zo spoedig als dat voor Zonpa mogelijk is, worden
terugbetaald aan klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen.


3.5. Zonpa behoudt het recht voor om alternatieve panelen toe te passen. Dit kan nodig zijn als
er panelen op de markt komen met betere specificaties of in geval van
levering-/kwaliteitsproblemen van geoffreerde panelen. Een alternatief is minimaal
gelijkwaardig. Dit gebeurt eerst na overleg met de opdrachtgever. Wanneer deze het eens is dan
wel overtuigd is van de minimale gelijkwaardigheid van de specificaties/kwaliteit van het
alternatief zullen wij de alternatieve panelen toepassen. 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1. Prijzen zoals genoemd zijn exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

4.2. Zonpa is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen
voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de
overeengekomen prijzen.

4.3. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling
middels overschrijving (via de Bank), contant, pintransactie of door automatische incasso.

4.4. Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen en bijbehorende omvormer(s)
zich een probleem voordoet die niet te maken heeft met de monitoring, dan hoeft u nog niet te
betalen totdat het probleem is opgelost.

4.5. Zonpa behoudt zich het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat
de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.

4.6. Indien de factuur niet binnen 7 dagen na installatie is betaald, is de opdrachtgever van
rechtswege met betaling in verzuim. Blijft betaling na aanmaning uit, dan zal de vordering
overgedragen worden aan ons incassobureau. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de
hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de opdrachtgever een
rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119
BW. 

4.7. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een
bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in
de Wet Buiten- gerechtelijke Incassokosten (WIK). Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is
of een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de
buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.

5.2. Zonpa zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te
behalen.

Artikel 6 Herroepingrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) werkdagen.

6.2. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave
van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen
aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Zonpa

7.2. Indien na onderzoek van Zonpa blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan
de overeenkomst zal Zonpa met de klant in overleg treden.

7.3. Indien na onderzoek van Zonpa inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet
voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak.

7.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de
in de overeenkomst overeengekomen prijs

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1. Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.

8.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Zonpa welk
contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve e-mailadres info@zonpa.nl te
gebruiken.
De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige
Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. Zonpa zal uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen
reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Binnen 15 dagen streven wij ernaar de klacht op te
lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. Klant kan het geschil -indien en voor zover
partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter,
daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht
doende in kort geding.

8.3. Indien de opleverbon ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in
behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op de opleverbon.

8.4. Een natuurproduct heeft de eigenschap niet gelijkwaardig te zijn. Kleurverschillen zijn geen
reden tot klacht en zullen niet in behandeling genomen worden.

Artikel 9 Garantiebepalingen

9.1. Zonpa neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van
het betreffende product;
Montage garantie:
Zonpa garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een
periode van 15 jaar onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Voor enkele
materialen geldt een uitzondering op de garantieperiode van 15 jaar. Dit staat vermeld in uw
persoonlijke offerte.
De garantieperiode start op de dag van aflevering. Zonpa zal producten met een defect
repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. De prijs van vervangen
mag de originele aanschafprijs niet overstijgen. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze
garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs.
Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.
Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en
transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie. Indien
binnen een periode van 15 jaar na datum installatie een beroep wordt gedaan op de
opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de
leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de
vervangende panelen voor zijn rekening.
Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met
betrekking tot netwerkinvoer – of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is
slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankoper. Alle installaties,
reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter
zake deskundig bedrijf.
De garantie vervalt als inspecties van zonpa uitwijzen dat de apparatuur of modules niet
onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties,
installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of
modificaties gedaan door derde partijen anders dan zonpa of een derde partij geautoriseerd
door de Zonpa
Uitsluitingen van garantie:
– Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet
behaald worden.
– Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade
door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen
de technische specificaties van de Zonpa mogelijk is.
– Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het
systeem.
– Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.Veroorzaakt door het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.
– Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen.
– Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen,
overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten,
blikseminslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.
– Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt, zoals de
maximale omgevingstemperatuur.
– De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten: bevestigingsmateriaal, modules,
kabels, omvormer en installatie.
– Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk
de garantie.
– Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op de Zonpa te behalen schade gelimiteerd aan
de aankoopprijs.
Garantie eisen:
– De Zonpa accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging
van defect.
– Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet. Een defect aan de module moet vermeld worden binnen het tijdsbestek van de garantie.
– Uw factuur is uw garantiebewijs.
– De garantie is niet onderhandelbaar.
Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules:
Bij degradatie van panelen boven 10% binnen 25 jaar gerelateerd aan het minimale
piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de klanten mits de degradatie te wijten is
aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per te veel gedegradeerde
wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden. Bij overschrijding van
bovenstaande degradatie van de modules zal de Zonpa de modules met minimaal
gelijkwaardige modules binnen de garantietermijn kosteloos vervangen.
De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor andere defecten aan de
zonnepaneelmodules.
De prestatiecontrole vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C,
irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.
Opbrengstgarantie:
De Zonpa berekent met behulp van software van de TU in Delft de opbrengst die de klant kan
verwachten en wat hij/zij hiermee bespaart. Mocht het aan het einde van het jaar toch minder
zijn dan verwacht, dan betaalt zij het verschil aan de klant. De opbrengstgarantie vervalt indien:
– De fout te wijten is aan een defect aan het paneel, de omvormer of de bekabeling zelf.
– Het te wijten is aan (tijdelijke) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties
niet behaald worden
– Er schaduw op een of meerdere modules valt en er niet wordt gekozen voor een systeem met
Optimizers of Micro Omvormers.
– Er sprake is van vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden,
rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties
van de Zonpa mogelijk is.
– Als het systeem en de aansluitingen van het systeem niet periodiek gecontroleerd worden.
– Er sprake is van het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.
– Er zelf wordt gemeten en getest aan de installatie.
Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

9.2. Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de
wet aan de Zonpa steld.

Artikel 10 Overige bepalingen

Zonpa is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te passen.
Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder
de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.